Cookies

Podobne ako väčšina subjektov aj Tikaro.sk (provozovatel AG FOODS SK s.r.o.) používa technológiu „cookies“ pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok a elektronického obchodu.

„Cookies“ sú miniatúrne súbory, zložené z reťazí písmen a číslic, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. „Cookies“ okrem iného prevádzkovateľovi internetových stránok a elektronického obchodu umožňuje odlíšenie Vašej osoby od ostatných návštevníkov a užívateľov týchto stránok a obchodov. „Cookies“ nemôžu byť použité ako programový kód ani k šíreniu počítačových vírusov a nemôžu umožniť prístup ani jednej vyššie uvedenej spoločnosti na Váš pevný disk a k Vašim dátam. Napriek tomu, že sa na Vašom pevnom disku ukladajú „cookies“, nemôžeme z neho čítať akékoľvek iné informácie.

Údaje získane prostredníctvom stránok a elektronického obchodu Tikaro.sk (provozovatel AG FOODS SK s.r.o.) využívajúca technológiu „cookies“ môžu byť použité predovšetkým na nasledujúce účely:


Tikaro.sk (provozovatel AG FOODS SK s.r.o.)  neumožňuje ktorýmkoľvek tretím osobám umiestňovanie reklamného obsahu na ich stránky. Tikaro.sk (provozovatel AG FOODS SK s.r.o.) neručí a nezodpovedá za akýkoľvek obsah (vrátane reklamného a marketingového) umiestnenia na internetových stránkach tretích osôb, ani ako za akékoľvek porušenie právnych predpisov, práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým dochádza, resp. by mohlo dochádzať na internetových stránkach tretích osôb.

Potvrdenie súhlasu s týmto dokumentom udeľuje návštevník, resp. užívateľ stránok súhlas na používanie technológie „cookies“ a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok a elektronického obchodu uvedených spoločnosti využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto dokumente. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na predom neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek bezplatne, písomne, formou textu doručeného na adresu podnikateľa zrušiť.

Pre úplnosť si dovoľujeme upozorniť, že neudelenie súhlasu, jeho odvolaním alebo zablokovaním technológie „cookies“ (vo Vašom internetovom prehliadači) vrátane zablokovania tzv. nevyhnutne potrebných (Strictly Necessary) cookies, môže obmedziť alebo vylúčiť prístup na stránky alebo funkcionalitu stránok alebo ich častí.